YOOtheme

Eguide promotion

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω.

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι  ξεκινά από 1/11/2010) η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω, στο νέο πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», προς όφελος 14.000 απασχολουμένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καινοτόμα δράση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η οικονομική κρίση, ενσωματώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και υπηρεσιών.

 Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

  • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
  • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
  • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

 

Ειδικοί Στόχοι

  • Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
  • Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2010 βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην παράγραφο εξαιρέσεις), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:

- Να απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω

- Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, και

- Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

 

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

-  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.

-  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

- Εποχικές Επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.

 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω κατηγορίες ενεργειών:

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και

Β. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανα-κατάρτιση του προσωπικού

 

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.

Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προσαρμογής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Παράλληλα οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα πρέπει να εκτείνονται σε πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού.

 

Β. Δράσεις Κατάρτισης

Περιλαμβάνει κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής και απορρέουν από αυτό.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr). Ηλεκτρονικά υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έντυπα τα οποία διευκρινίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης και για 40 ημέρες.

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων ακολουθεί αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων, που καταλήγει σε σύνταξη πίνακα με τη βαθμολογία των επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά.

Θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις με την καλύτερη βαθμολογία και μέχρι εξαντλήσεως του διατεθειμένου ποσού των 60.000.000€.

 Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr.                                                                                                        


ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

 

Share
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Αυτή την Κυριακή πριν πάω για δεύτερη φορά στην κάλπη να θυμηθώ:
• Την παραλιακή της Γαρίτσας που τρέμει η ψυχή μου κάθε φορά που σκάει πάνω στο πεζοδρόμιο το κύμα μήπως και το παρασύρει…Να ψηφίσω το τυρκουάζ της ανταριασμένης θάλασσας.
• Τους κατοίκους στην Ερείκουσα, τους Οθωνούς, το Μαθράκι που επιμένουν ,παρά τον παραγκωνισμό και την εγκατάλειψη. Να ψηφίσω τον προορισμό και όχι το ταξίδι.
• Τους Παξούς που ανθίζουν παρά τα ζιζάνια που επιχειρούν να τους πνίξουν και να τους εξαφανίσουν. Να ψηφίσω το άρωμα των υακίνθων
• Τους ΧΥΤΑ, τους ΧΑΔΑ, τους ΧΥΤΥ, τις οχλούσες χρήσεις, τα ανολοκλήρωτα σχέδια. Να ψηφίσω τα όνειρα το λυκαυγές.
• Τα μνημεία που παραπαίουν, τον πολιτισμό που μαραίνεται. Να ψηφίσω τα κρυφά ειδύλλια.

Περισσότερα...

Share

Στις εφορίες πρέπει να απευθυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα για την περαίωση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών στις ΔΟΥ για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν στις περιπτώσεις όπου έως και την 10-11-2010 δεν είχε εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις αυτές η έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος θα πρέπει να γίνει μέχρι την 29/11/2010, ενώ η αποδοχή των σημειωμάτων αυτών τους επιτηδευματίες και η υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού από τη ΔΟΥ.

Παράταση της προθεσμίας πληρωμης ζητά ο ΕΣΠ

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής της περαίωσης μέχρι το τέλος του έτους ζητά από το υπουργείο Οικονομικών ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΕΣΠ), με αφορμή αιτήματα που δέχθηκε από μεγάλο αριθμό μελών του.

Στη σχετική επιστολή του συλλόγου προς το υπουργείο σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης ή ενώ τα έχουν λάβει, λόγω της οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, ζητάει να υπάρξει μέριμνα για όσους επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει τα σχετικά σημειώματα, προκειμένου με αίτησή τους να συμπεριληφθούν στην διαδικασία ενώ αναφέρει ότι η χρηματοδότηση της περαίωσης μέσω τραπεζών με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ ή του νέου ΕΤΕΑΝ «ενώ είχε εξαγγελθεί, εν τούτοις δεν έχει προχωρήσει ποτέ στην πράξη, κυρίως λόγω απροθυμίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Share
Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 

Οι οθόνες LCD άρχισαν να χρησιμοποιούνται αρχικά σε ψηφιακά ρολόγια και σε laptops, τα τελευταία χρόνια όμως καθιερώθηκαν και στους επιτραπέζιους υπολογιστές, την ίδια στιγμή άρχισαν να κυριαρχούν στην αγορά και στις τηλεοράσεις.Οι flat οθόνες είναι πολύ πιο λεπτές από τις προγενέστερες CRT(Οθόνες καθοδικού σωλήνα).Απαιτούν λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν, δεν εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η τεχνολογία τους επιτρέπει να έχουμε πιο καθαρή εικόνα, μεγαλύτερη ανάλυση και να ξεφορτωθούμε επιτέλους αυτό το τρέμουλο των CRT οθονών.

Κατά την αγορά μιας LCD οθόνης πρέπει να προσέχετετα εξής:

Περισσότερα...

Share

Η ΜΟΝΩΣΗ είναι η κρυμμένη ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην οικοδομή.

Είναι το μοναδικό κόστος σε μια οικοδομή που θα μας κάνει απόσβεση χρημάτων λόγω
του ότι θα μας κάνει εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας ζέστη το χειμώνα και δροσιά το
καλοκαίρι. Με λίγα λόγια μας προσφέρει «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Στην μόνωση δεν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε εκ των υστέρων, (μόνο λίγο
στην περίπτωση της θερμοπρόσοψης), για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και
να ζητάμε την συμβουλή των ειδικών πάνω στα μονωτικά, γιατί μόνωση δεν θέλουν μόνο
οι πλάκες και οι τοίχοι αλλά όλα τα εξωτερικά στοιχεία μίας οικοδομής, τα οποία αν τα
αγνοήσουμε θα μας δημιουργήσουν δυσάρεστες εκπλήξεις σε λίγο χρόνο.

Η επιλογή των μονωτικών υλικών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σημαντικός παράγοντας
για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού αποτελεί ο Συντελεστής Θερμικής
αγωγιμότητα "λ", που χαρακτηρίζει κάθε προϊόν, και που όσο μικρότερος είναι τόσο
καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες διαθέτει.

Μόνωση λοιπόν σημαίνει οικονομία χρημάτων για το μέλλον.

Το κόστος των μονωτικών υλικών μίας οικοδομής στατιστικά είναι το 2% του συνολικού
κόστους της κατασκευής. Είναι από τις βασικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει κάποιος όταν
κατασκευάζει και πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένος. Στη φάση της κατασκευής η μόνωση
είναι φθηνή ενώ όταν το σπίτι τελειώσει τότε είναι ακριβή και δύσκολη.

Το Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) ως μονωτικό υλικό έχει την καλύτερη σχέση τιμής-
απόδοσης.

Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2002/91 ΕΚ Energy Performance Directive (EPD)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.12.2002 επιβάλλει
υποχρεωτικά την Ενεργειακή Πιστοποίηση όλων των Κτιρίων σε όλες τις διαδικασίες
(κατασκευής, πώλησης, ενοικίασης) σε παλαιά και νέα κτίρια. Κάθε κτίριο λοιπόν, θα
αποκτήσει το δικό του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Συνεπώς, σύντομα που η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων θα είναι υποχρεωτική και ελέγξιμη
τότε θα είναι πραγματικά δύσκολό και δαπανηρό να μονωθούν τα αμόνωτα κτίρια.

Ίσως η ΜΟΝΩΣΗ λοιπόν, είναι το μοναδικό κομμάτι της κατασκευής ενός κτιρίου
που έχει ανταποδοτικά οφέλη.

Share
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 

Τα μάθατε τα νέα;
Η παλιά πόλη καταρρέει.
Αποσυντίθεται!!
Κομμάτι, κομμάτι.
Πριν ένα χρόνο στην Εβραϊκή, προχθές στη Φιλελλήνων, αύριο ποιος ξέρει που.
Και με τι κόστος;
Σε ανθρώπινες ζωές εννοώ. Γιατί τις προηγούμενες φορές ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
Στην επόμενη κατάρρευση είμαστε αλήθεια σίγουροι ότι θα συμβεί το ίδιο;
Άνθρωποι μένουν στα κτίρια, κόσμος κινείται γύρω από αυτά, δουλεύει, περπατάει, διασκεδάζει, πληγώνεται.
Από τον ιστό της αδιαφορίας που έχουν πλέξει γύρω μας όλοι αυτοί που τόσες υποσχέσεις μας έδωσαν, όλοι αυτοί που καταδέχτηκαν να πάρουν μόνο υποσχέσεις.
Το μνημείο παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco καταρρέει.
Διαλύεται.

Περισσότερα...

Share
Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 

Αχ!!  τι ωραία μέρα που ξημέρωσε την Κυριακή!! Ηλιόλουστη, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα, ότι πρέπει για μια ωραία βόλτα στη θάλασσα, για μια πολύ ωραία βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας, στο ιστορικό κέντρο.

Μια γλυκιά ζέστη, τόση όση έπρεπε, έφερνε χαμόγελα ικανοποίησης και μια σπίθα στο βλέμμα  έτοιμη να γίνει πυρκαγιά.

-Δεν πάμε για ένα ουζάκι; φώναξε κάποιος από την παρέα δείχνοντας κατά Ακταίον μεριά. Για μια στιγμή τα βλέμματα όλων διασταυρώθηκαν, έπεσαν όμως γρήγορα στην άσφαλτο και άργησαν να ανυψωθούν και πάλι.

Περισσότερα...

Share

Προσφορά Ιστοτόπου

Προσφορά κατασευής Web Site

X-Developers ...the web makers!

Κατασκευάζουμε τον δικτυακό σας τόπο όχι από,

αλλά με 550 € !

Η προσφορά περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή του site σας • Το όνομα του χώρου (www.toonomasas.com) για ένα χρόνο. • Την φιλοξενία για ένα χρόνο στους servers. • Την προώθηση στις μηχανές αναζήτησης. • Την δωρεάν καταχώριση στον επαγγελματικό οδηγό της Κέρκυρας (www.corfueguide.gr). • Την δημιουργία 2 λογαριασμών e-mail • Την σύνδεση του site με το facebook • Την εκπαίδευση • Και τεχνική υποστήριξη για 6 μήνες.

Δωρεάν Καταχώρηση!!!

    Καταχωρίστε δωρεάν την επιχείρηση σας στο CorfuEGuide με 3 απλά βήματα.

    Kαταχώρηση...

Πρόσφατες καταχωρήσεις

Google +

 

 

 

MarineTraffic

Η κίνηση των πλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας

Live!

Φίλοι Στο Facebook

ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 01 Οκτώβριος 2014, 18.42 Administrator Ομορφιά & Αισθητική
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Μετά την όμορφη και ξένοιαστη εποχή του Περισσότερα
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών
Ξεκινά στις   7/10/2014  η ηλεκτρονική υποβολή Περισσότερα
Από τα 8 στα 10 (windows) 01 Οκτώβριος 2014, 17.52 Administrator Δήμος Αυλωνίτης
Από τα 8 στα 10 (windows)
Το νέο της λειτουργικό σύστημα Windows 10 Περισσότερα
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 03 Σεπτέμβριος 2014, 12.58 Administrator Ομορφιά & Αισθητική
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
  Λόγω των πολλών αλλοιώσεων που έχει Περισσότερα

Στο περίπτερο...

olympiacos-blog

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών - Service - Ηχητικών και Οπτικών Συστημάτων - Σταθερής και Κινιτής Τηλεφωνίας.

X-Developers

Τώρα με έκπτωση 15% σε ανταλλακτικά

και 20% σε υπηρεσίες.

Saint Nicholas Beach Apartments

Στο πανέμορφο κόλπο της Δασιάς πάνω στη θάλασσα βρίσκεται το καινούργιο πολυτελές συγκρότημα St. Nicholas beach Apartments.

 

Metal Prokat Desing

eXTReMe Tracker